CESARICA je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine i dodjeljuje se pjesmi koju je publika glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornom razdoblju.

Cesarica

Nagrada je dobila ime po istoimenoj pjesmi koja je osvojila čak četiri Porina te je, prema mnogima, najuspješnija hrvatska pjesma svih vremena. Nagradom Cesarica daje se priznanje hitu godine i najpopularnijoj pjesmi po izboru publike, a nagrađena pjesma na taj način zaslužuje da ju do idućeg izbora zovemo kraljicom pjesmom – Cesaricom.

Unison

Utemeljitelj nagrade i nositelj projekta je Unison, novi krovni savez glazbenih udruga koji Cesaricom želi dodatno promovirati hrvatsku glazbu i pjesme koje su obilježile izborni period, a publici dati još aktivniju ulogu u tom procesu.

Za nagradu Cesarica u prvom krugu svaki mjesec publika glasuje za 5 pjesama u periodu od siječnja do prosinca 2019.

Glasovanje u 1. krugu provodi se putem online kanala za komunikaciju i na službenim stranicama Cesarice.

Konačan rezultat i popis pjesama koje ulaze u nominaciju za Cesaricu i 2. krug glasovanja dobiva se zbrojem glasova pristiglih putem Cesarica Viber Public Accounta, Cesarica Facebook Chat Boota i službenih stranica Cesarice.

PRAVILNIK

PRAVILNIK HRVATSKE GLAZBENE NAGRADE PUBLIKE ZA HIT GODINE „CE- SARICA“

OPĆENITO

 

Članak 1.

Osnivač i nositelj Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” je udruga Unison hrvatski glazbeni savez (dalje Organizator).

Članak 2.

„CESARICA“ je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine, i dodjeljuje se pjesmi koju je publika svojim glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornom razdoblju koji svojom odlukom utvrđuju Uredništvo Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” (dalje Uredništvo) i Predsjednik nagrade.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nominiranja, glasovanja i objavljivanja dobit- nika Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“.

Članak 3.

Za „CESARICU“ konkuriraju snimke legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na al- bumu, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju.
Za „CESARICU“ se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izbornog raz- doblja koje svojom odlukom utvrđuje Uredništvo i Predsjednik nagrade.

Za „CESARICU 2020“ mogu se natjecati snimke/ izdanja objavljena u razdoblju od 1.11. 2019. do 15.12. 2020. godine.
Odlukom Uredništva i Predsjednika nagrade u natjecanju za nagradu može konkuri- rati pjesma objavljena izvan izbornog razdoblja, ukoliko je tijekom izbornog razdoblja značajno odskočila po brojčanim kriterijima na osnovi kojih se pjesme kandidiraju za nagradu, a pod uvjetom da ista pjesma nije bila u konkurenciji za nagradu u prethod- nim izbornim ciklusima.

Članak 4.

Za nagradu se mogu natjecati isključivo snimke na kojima je izvođač i većinski autor hrvatski državljanin, koji svojim javnim, glazbenim i drugim djelovanjem kontinuirano djeluje kao dio hrvatske glazbene scene, i pripada korpusu hrvatske glazbe. Isto se odnosi i na grupe. U slučaju dueta (ili vise izvođača), jedan izvođač treba biti hrvatski državljanin, uz uvjet da se zadovoljavaju uvjeti o većinskom autorstvu.

Za nagradu mogu konkurirati i pjesme izvedene na stranom jeziku, ukoliko ispunjava- ju uvjete iz prethodnih stavaka ovog članka.
Glasačko tijelo nagrade čini publika, koja može glasovati za nagradu na načine koje donosi ovaj Pravilnik.

IZBOR PJESAMA KANDIDATA ZA CESARICU

Članak 5.

Za nagradu CESARICA 2020. u prvom krugu publika glasuje za ukupno 60 pjesama (5 pjesama mjesečno).

Izborno razdoblje za “CESARICU 2020” je od 1.11.2019. do 15.12.2020. godine.

Uredništvo provodi cijeli proces odabira pjesama koje kandidiraju za nagradu „CE- SARICA“ temeljem trenutno aktualnih i dostupnih podataka, a izvještaji koji se koriste u zadanom razdoblju su:

Fokuskontrol lista – izvještaj vrćenja na radio postajama

relevantne nacionalne i županijske radijske top liste – arhiv i javno dostupni podaci

Internet (internet lista) – svi javno dostupni video brojevi na servisu YouTube koji u naslovu sadrže naziv pjesme i izvođača

fokus grupe i istraživanje tržišta – uvodit će se po potrebi

Lista pet pjesama koje se daju na javno glasovanje za određeni mjesec formira se temeljem gore navedenih izvještaja i kriterija iz kojih se onda gleda uspješnost pje- sama u svim kategorijama.

Izvještaji se kreiraju uzimajući u obzir izborno razdoblje.

Uredništvo utvrđuje konačnu listu od 5 pjesama uzimajući pritom u obzir uspješnost pjesama po brojčanim kriterijima, ali i sve druge parametre koje smatra relevantnim za uvrštenje pojedine pjesme na konačnu listu prijedloga.

Članak 6.

Mjesečne liste pjesama koje kandidiraju za nagradu objavljuju se na službenim stra- nicama „CESARICE“.

Lista nominiranih pjesama koje su ušle u finale i uži izbor objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

GLASOVANJE

Članak 7.
Za nagradu „CESARICA“ provode se dva kruga glasovanja.

• •

U oba kruga glasuje publika, i to putem: on-line kanala za komunikaciju (na službenoj Facebook stranici te na javnom Viber profilu), telefonskim putem (pozivi i SMS), na službenim stranicama „CESARICE“ te periodično putem istraživanja tržišta. Sve os- tale informacije o glasovanju nalaze se na službenim stranicama nagrade.

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donose i utvrđuju Uredništvo i Pred- sjednik nagrade.

Istekom roka glasovanja za prvi krug, svaki mjesec, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces, te će dostaviti finalno izvješće s rezultatima glasovanja.

U slučaju izjednačenog broja glasova na temelju dobivenih rezultata glasovanja pu- blike, Uredništvo nagrade temeljem uvida u dodatne elemente izvođačkih aktivnosti: koncertnih aktivnosti, pozicija na glazbenim digitalnim platformama temeljem javno dostupnih podataka te mjesečnih rezultata istraživanja tržišta, proglašava mjesečni hit.

Pjesme koje su proglašene mjesečnim hitom ulaze u drugi krug glasovanja čime su te pjesme nominirane za nagradu “CESARICA”.

Istekom roka glasovanja za drugi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces, te će dostaviti finalno izvješće s rezultatima. Uredništvo zatim proglašava hit godine temeljem iste metodologije kao kod odabira mjesečnog hita.

Glasovi iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug.

Verifikaciju rezultata glasovanja za nominacije i mjesečne hitove te rezultate finalnog glasovanja obavlja Uredništvo nagrade temeljem izvješća agencije koja provodi gla- sovanje te koja jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova.

Rezultati glasovanja i poredak plasiranih pjesama smatra se tajnim i dostupan je samo Organizatoru. Navedeni način glasovanja provodit će se u izbornom razdoblju za Cesaricu 2020. sukladno ovom Pravilniku, a razdoblja prvog i drugog kruga, te završne priredbe utvrđivat će Uredništvo i Predsjednik nagrade.

DOBITNIK NAGRADE

Članak 8.

Hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine „CESARICA“ dodjeljuje se na zavr- šnoj priredbi. Nagradu Cesarica primaju autor/i i izvođač/i pjesme.

Uredništvo može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pjesmama tj. autor/ima i izvo- đač/ima pjesme ako procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvat- sku popularnu glazbu ili za promicanje hrvatske popularne glazbe, kao i sve druge parametre koje smatra relevantnim za isticanje pojedine pjesme.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Podatke o danim glasovima te cjelokupnom postupku glasanja Organizator će čuvati u skladu s pravilima struke i tehničkim uvjetima na sigurnom mjestu nedostupnom neovlaštenom pristupu. Privatne podatke prikupljene tijekom procesa glasovanja Or- ganizator neće koristiti bez odobrenja te osobe osim u svrhu omogućavanja isprav- nog postupka glasovanja prema ovom Pravilniku.

Članak 10.
Tumačenje ovog Pravilnika, njegove dopune, izmjene i drugo u ovlasti su Predsjednika nagrade.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se na službenim strani-

cama Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“.

U Zagrebu, 31. siječnja 2020. godine.

Predsjednik nagrade “CESARICA” Miroslav Buljan